Informatie algemeen over klachtenregelingen

Klachtenregeling scholen

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Ook zijn schoolbesturen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs verplicht om een een klachtenregeling te treffen en een klachtencommissie in te stellen. Ouders, (meerderjarige) leerlingen, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door betrokkenen bij de onderwijsinstelling.

Regionale klachtencommissie

Als elke school een eigen klachtencommissie in het leven gaat roepen, zal de (beperkt aanwezige) deskundigheid op dit terrein snel overvraagd worden. Daarom zijn er allerwegen initiatieven genomen om te komen tot onafhankelijke, regionale klachtencommissies. De besturenbonden hebben veelal eigen, landelijke klachtencommissies ingesteld.

De Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie.

Voordelen van een regionale of landelijke klachtencommissie zijn de bundeling van ervaring, het voorkomen van versnippering en het waarborgen van kwaliteit. Voor de regionale commissies geldt bovendien dat ze dichtbij en laagdrempelig zijn. Veelal zijn er ook goede contacten met regionale instanties als politie/justitie en hulpverlening.