Mediaton, hoe gaat dat in zijn werk?

Wie een conflict heeft, wil daar zo snel mogelijk iets aan doen. Normale werkbare verhoudingen zijn immers te verkiezen boven een escalerend geschil. Daarom kent de Stichting KOMM naast klachtbehandeling ook de mogelijkheid van mediation (bemiddeling van partijen).

Mediation

Wat houdt mediation in? De klachtencommissie schort de behandeling van de klacht op en klager en beklaagde proberen samen tot een eigen oplossing in het conflict te komen. Ze doen dat onder leiding van een mediator van de Stichting KOMM in één of meerdere gesprekken. Vinden ze een oplossing, dan leggen ze die in een overeenkomst vast en de klager trekt de klacht in. Leidt de mediation niet tot een oplossing, dan kan de onafhankelijke commissie de klacht alsnog in behandeling nemen (zie Klachtbehandeling). Is er over een gedeelte van het geschil overeenstemming bereikt, dan zal de klachtencommissie zich over het resterende deel buigen.

Voordelen

Mediation kent een aantal voordelen boven klachtbehandeling. De belangrijkste daarvan zijn:

  • de partijen spelen zelf een actieve rol bij het oplossen van het conflict;
  • er is ruimte voor creatieve oplossingen;
  • relaties worden niet onnodig beschadigd;
  • een gezamenlijke oplossing geeft een win-win-resultaat;
  • de afhandeling verloopt sneller;
  • de kosten zijn minder hoog.

Procedure

Is er een verzoek tot mediation bij de ambtelijk secretaris van de Stichting KOMM ingediend, dan zal deze dat verzoek overbrengen aan de wederpartij. Stemmen beide partijen met mediation in, dan wordt een onafhankelijke derde, de mediator, ingeschakeld. Deze stelt tijdens het eerste gesprek met de partijen een overeenkomst op, waarin de wil tot oplossen van het conflict door mediation wordt vastgelegd.

Van beide partijen wordt tijdens de gesprekken een actieve opstelling verwacht. De mediator reikt hen geen oplossingen aan, maar begeleidt hen bij het vinden daarvan en stimuleert hen tot overleg. Op die manier bepalen de partijen zelf, hoe ze het conflict oplossen en dat levert voor ieder een win-win-situatie op.
Beide partijen moeten met de gevonden oplossingen instemmen. Om dat te bekrachtigen worden de afspraken op papier gezet en door alle partijen ondertekend. Deze eindovereenkomst is alleen beschikbaar voor de betrokken partijen, tenzij anders is overeengekomen.

Uitgangspunten en voorwaarden

Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Vrijwilligheid wil zeggen dat de partijen niet gedwongen kunnen worden om aan mediation mee te doen. Iedere partij kan op elk moment de mediation stopzetten.
Vertrouwelijkheid houdt in dat alles wat besproken wordt tijdens de mediation, tussen de partijen blijft, tenzij anders is afgesproken.

Wil mediation echt kans van slagen hebben, dan moet aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de partijen de wil hebben om samen uit de problemen te komen. Ze laten elkaar tijdens de gesprekken uitpraten en gaan met respect met elkaar om. Bij de vaststellingsovereenkomst kunnen de partijen alleen zichzelf verplichtingen opleggen.

Mediator

Basiskenmerken van een mediator zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit betekent onder meer dat hij of zij nooit een standpunt in zal nemen en dus niet als scheidsrechter optreedt. Tussentijdse contacten tussen mediator en partijen worden vermeden en lopen zonodig via de ambtelijk secretaris. Vanzelfsprekend is ook, dat de mediator geen zitting heeft in de klachtencommissie die de betrokken klacht in behandeling heeft of zal nemen.

Kosten

De school is aangesloten bij de Stichting KOMM en daardoor brengt klachtbehandeling of bemiddeling voor klager en beklaagde geen kosten met zich mee. De kosten worden betaald door het bevoegd gezag.

Over schadevergoedingen doet de Stichting KOMM geen uitspraak. De kosten die gemaakt worden – reiskosten bijvoorbeeld of kosten van juridische bijstand – zijn voor rekening van de partijen zelf.

Contact

Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Stichting KOMM van uw regio of de vertrouwenspersoon van uw school. De contactgegevens vindt u in de schoolgids. De contactgegevens van de ambtelijk secretaris in uw regio kunt u ook op deze site vinden onder Contact.