Informatie over de stichting KOMM

Stichting KOMM

De landelijke klachtenregeling én de klachtenregeling van de Stichting KOMM zijn alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste ongenoegens over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Pas als men er samen niet uitkomt, kan er een klacht worden ingediend.

De bestaande klachtencommissies hebben in reactie op de wettelijke plicht om klachtenregelingen te treffen veelal hun taken verbreed naar alle mogelijke klachten. Ook de Stichting KOMM heeft dit gedaan, in overleg met de onderwijsinspectie en met een vertegenwoordiging uit de doelgroepen van de Stichting KOMM. Naast de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen biedt de Stichting KOMM ook de mogelijkheid van mediation (bemiddeling van partijen). In de klachtenregeling en toelichting wordt u over zowel klachtbehandeling als mediation door de Stichting KOMM uitgebreid geïnformeerd.

De klachtencommissie is onafhankelijk, dat wil zeggen onafhankelijk van klagers en beklaagden en ook onafhankelijk van de scholen en hun bevoegd gezag. Dit heeft tot gevolg dat de klachtencommissie moet zijn ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon. Gelet op de ideële doelstelling van KOMM is gekozen voor een Stichting.

Samenstelling onafhankelijke klachtencommissie

De klachtencommissie van de Stichting KOMM bestaat uit drie leden en een ambtelijk secretaris, plus hun plaatsvervangers. Zij worden gekozen op basis van deskundigheid. De commissieleden zijn onafhankelijk en worden aangesteld op persoonlijke titel.

Deskundigheid klachtencommissie

  • Machtsmisbruik (dit zijn alle vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten die zich voordoen binnen of in samenhang met de onderwijssituatie) en de gevolgen ervan voor het slachtoffer en diens omgeving;
  • (primair) onderwijs;
  • arbeidsrecht en bestuursrecht.

Taken van de klachtencommissie

  • informeren van het bevoegd gezag over een binnengekomen klacht;
  • onderzoeken van de klacht;
  • horen van de betrokkenen;
  • formuleren van een conclusie;
  • adviseren van het bevoegd gezag over te nemen maatregelen;
  • ongevraagd adviseren ten aanzien van preventiebeleid.

Het bevoegd gezag kan alleen met redenen omkleed afwijken van de geadviseerde maatregelen.

 

* De volledige tekst van deze klachtenregeling kunt u bij het bevoegd gezag, de directeur, de contact- of vertrouwenspersoon van uw school opvragen. Mocht dit op bezwaren stuiten, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij de ambtelijk secretaris van de Stichting KOMM in uw regio.