Algemene informatie voor scholen

Schoolgids

Als scholen aangesloten zijn bij Stichting KOMM, dan dient dat te worden vermeld in de schoolgids. Daarnaast dient in de schoolgids te worden stilgestaan bij de interne klachtenregeling van de school. Het verdient immers aanbeveling om klachten zoveel mogelijk intern op te lossen, om zo te voorkomen dat inschakeling van de externe klachtencommissie van Stichting KOMM nodig wordt. Mocht de interne klachtenregeling geen soelaas bieden, dan kan de externe klachtenregeling van Stichting KOMM gevolgd worden.

De schoolgids kan bij het onderwerp klachtenregeling onder meer informeren over de volgende onderwerpen:

 • De interne vertrouwenspersoon
  Denk hierbij aan uitleg over de taken, de bevoegdheden, de geheimhoudingsplicht en de contactgegevens.
 • De externe vertrouwenspersoon
  Uitleg over het onderscheid tussen de externe en de interne vertrouwenspersoon. Verder uitleg over de taken, de bevoegdheden, de geheimhoudingsplicht en de contactgegevens.
 • De onafhankelijke klachtencommissie van Stichting KOMM
  Denk hierbij onder meer aan de vermelding:

  • dat de Stichting KOMM een onafhankelijke regionale klachtencommissie is;
  • dat de klachtenregeling van de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM voor de school is vastgesteld;
  • dat de klachtenregeling op school ter inzage ligt;
  • van de taken en bevoegdheden van de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM.
  • van de aard van de klachten die door deze klachtencommissie behandeld kunnen worden; te weten, machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld en overige klachten.
  • van de contactgegevens van Stichting KOMM.

Tenslotte is het raadzaam om jaarlijks na te gaan of de contactgegevens, zoals vermeld in de schoolgids, nog actueel zijn.